E160f – Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8'-