«Pancakes / Flour mixtures»

Pancakes "Eco"

Pancakes "Eco"
Per 100g of product:
Protein - 11.5 g
Fat - 2.5 g
Carb - 67.5 g
Calories - 338.4 kcal

Barcode

4820001176827

Dranyky (Potato cakes) «Eko»

Dranyky (Potato cakes) «Eko»
Per 100g of product:
Protein - 9.6 g
Fat - 1.8 g
Carb - 66.2 g
Calories - 319.5 kcal

Barcode

4820001176902